Institiwt Corris

Adfywio

Mae'r prosiect i adnewyddu Institiwt Corris, adeilad rhestredig oedd wedi dadfeilio, bellach wedi dod i ben. Nod y prosiect oedd gwella'r gwasanaethau cymunedol oedd ar gael; darparu cyngor a chefnogaeth i fynd i'r afael â thor-cyfraith; gwella gwasanaethau cymunedol a phrif-ffrwd sy'n golygu bod carfannau a eithrir ar hyn o bryd yn cymryd mwy o ran yn y gymuned. Derbyniodd Institiwt Corris gyfanswm o 418,790 dros dair blynedd mewn cymorth grant gan yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Partneriaeth Economaidd Gwynedd a Chronfa Cynaliadwyedd yr Ardoll Agregau ar gyfer Cymru. Rhoddwyd yr arian hwn i dalu am gost trwsio ac adnewyddu'r Institiwt a hefyd creu a chefnogi swydd Swyddog Datblygu tan ddiwedd y cyfnod ariannu. Erbyn hyn mae'r Institiwt yn ganolfan a lleoliad cymunedol prysur - ac mae'n cynnwys Caffi, Swyddfa Bost, Clwb Chwarae ac ystafell Snwcer. Mae Clybiau a Mudiadau lleol yn cyfarfod yma, a chynhelir dosbarthiadau nos a dydd sy'n cynnwys dramâu, yoga, hanes, cyfrifiaduron, dawns a Chymraeg. Cynhelir digwyddiadau arbennig ac mae cwmnïau teithiol o'r farn fod hwn yn lleoliad ardderchog ar gyfer cerddoriaeth a drama. Rydym yn llogi ystafelloedd am bris cystadleuol iawn a gallwn gynnig defnydd o'r Gegin neu drefnu arlwyo ar gyfer unrhyw achlysur. Mae'r prosiect ei hun wedi'i gwblhau ac mae'r gymuned yn gwneud defnydd gwych o'r cyfleusterau. Eto i gyd, er mwyn gwneud yn siŵr fod hyn yn parhau yn y ganrif hon mae'n rhaid i ni weithio'n galed i gael datblygiadau pellach fel bod y defnydd mwyaf posibl yn cael ei wneud o'r ganolfan i sicrhau ei pharhad.

Newyddion Cyfredol

Cynlluniwyd a rhaglennwyd y safle gan red snapper web designs aberystwyth info@artx.co.uk www.red-snapper-web.co.uk